صندوق قرض الحسنه

به منظور رفع نیازهای فوری و ضروری همشهریان ارجمند و در صورت امکان سایر هموطنان، این صندوق با کسب مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شماره 32919 مورخه 1397/02/08 تاسیس گردیده و آماده دریافت سپرده های افراد خیر و پرداخت وام قرض الحسنه به واجدین شرایط میباشد .

 

شرایط لازم جهت بررسی درخواست وام

1 - ارائه مستندات لازم جهت احراز نیازمندیتوسط متقاضی

2 - ارائه مستندات لازم جهت احراز توان باز پرداخت وام -توسط متقاضی

3 - معرفی ضامن معتبر -توسط متقاضی

4 - تکمیل فرم درخواست وام با امضای متقاضی و ضامن -توسط متقاضی

5 - تصویب هیات مدیره

6 - ارائه چک به مبلغ اقساط وام توسط متقاضی  - تعداد چکها با توافق صندوق و متقاضی تعیین میگردد

7 - ارائه چک به مبلغ کل وام مصوب و تعهد نامه حق وصول در صورت عدم تسویه به هنگام هر یک از اقساط وام از طرف ضامن . این چک پس از تسویه وام عینا به ضامن مسترد میگردد.

* * *

شماره حساب صندوق جهت باز پرداخت اقساط : بانک اقتصاد نوین حساب  1-4205258-850-178

شبا :   IR060550017885004205258001

دانلود فرم درخواست وام 

دانلود آئینامه اجرائی صندوق

خبرهای صندوق

شنبه ٠٩ مهر ١٤٠١