خارتوران پیرتر از همیشه

نوشتن از خشکسالی در سالهای اخیر مشق شب خبرنگاران شده است و مقوله بی آبی هر ازگاهی بر تیترهای نشریات محلی و خبرگزاری ها می نشستند اما مردم خارتوران از توابع بخش بیارجمند شاهرود خشکسالی را با تمام وجود خود درک می کنند آن هم به نحوی که امروز در ذهن ۳۰هزار سکنه این بخش، خشکسالی و کم آبی جای خود را به بی آبی داده است.